kosten atletiekbaan aanleggen /files/shares/content/fEvlvm_nFTUIg.jpeg

hele gans kopen Algemene voorwaarden

stat gif images live under the water Algemene voorwaarden NoQ B.V.

learning app download Tot stand gekomen op 1 februari 2018.

bone is made up of Algemene Voorwaarden NoQ B.V., gevestigd aan Kapitein Hatterasstraat 30, 5015 BB, te Tilburg, ingeschreven bij de KvK onder nummer 70161542.

grootste tropische zwembad duitsland blij hardenberg ontbijtje Definities

markt sant pere pescador In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

klok maarten baas Algemene Voorwaarden:   De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

william tatem tilden NoQ B.V.:                      NoQ B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 70161542.

netherlands from india Dienst:                          Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die NoQ B.V. voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

san bernard electric Honorarium:                  De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.

pakket bezorgen op maandag Opdracht:                      De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

voetbal passing oefeningen Opdrachtgever:               Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

blije vrije dieren Overeenkomst:                 Elke overeenkomst gesloten tussen NoQ B.V. en de Opdrachtgever.

heer machtig god ik loof u huis justin bieber hollywood Artikel 1        Werkingssfeer

minecraft medieval hang brindge Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst gesloten tussen NoQ B.V. en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

gaan rabindra sangeet Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met NoQ B.V., voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

werken is meedoen De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

vind ik leuk verwijderen van facebook Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden NoQ B.V. en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

julia is zo mooi liedje Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met NoQ B.V. zijn overeengekomen.

kamperen bij de boer luxemburg Indien NoQ B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat NoQ B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

nike ecr chennai feest taarten almere Artikel 2        Aanbiedingen en/of offertes

vrij bezet toilet deur Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

koninklijke royal kpninvestimg.businessweek Alle aanbiedingen en/of offertes van NoQ B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen..

oscar uitreiking 2016 NoQ B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

vermogensrecht boek uva 1e jaar Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is NoQ B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij NoQ B.V. anders aangeeft.

welke vogels zitten in een vogelhuisje Een samengestelde prijsopgave verplicht NoQ B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

telefoon zelf maken Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.lydia en marcel zimmer breekbaar cd                  

potje voor valse tanden lego benzine piemel Artikel 3        Totstandkoming overeenkomst

mees kees op kamp youtube De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van NoQ B.V.  

gevechten onder wilde beesten martha flora den haag Artikel 4        Duur overeenkomst

tien duizend keukenrollen De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd danwel onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

het eerste of de eerste verschil aardolie en aardgas Artikel 5        Beëindiging overeenkomst

script murder case NoQ B.V. en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

genezend tekenen zutphen Zowel NoQ B.V. als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

suiker beperkt dieet braziliaans goud suriname Artikel 6        Verlenging overeenkomst

sostrene grene spring shelf De Opdrachtgever kan de Overeenkomst te allen tijde verlengen, tenzij betaling plaats heeft gevonden middels automatische incasso, met inachtneming de aanvang van de nieuwe termijn.

symbool voor vrede Bij automatische incasso wordt de termijn stilzwijgend verlengd.

ijzeren ploeg jaar 1000 Na het verstrijken van de Overeenkomst van bepaalde tijd, wordt deze automatisch omgezet naar een Overeenkomst voor onbepaalde tijd (gratis).

herinneringen rijker geworden Restitutie vindt niet plaats indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds wil opzeggen.

parkeerplaats tjerk hiddes harlingen horeca te koop uithooren Artikel 7        Wijziging overeenkomst

huren utrecht oost Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt NoQ B.V. de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

papa jarig peuters Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. NoQ B.V. zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

josje verdwijnt naar amerika Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal NoQ B.V. de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

neuk mijn tante Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal NoQ B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal NoQ B.V. proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

puur zeep groothandel NoQ B.V. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan NoQ B.V. kunnen worden toegerekend.

mobile outlook 365 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en NoQ B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

spanje estepona villa koop nicolas curtis tony curtis Artikel 8        Uitvoering overeenkomst

waardoor scheurt een pees af NoQ B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

openbaren leven grieken afbeeldingen NoQ B.V. heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

vlees voor erwtensoep NoQ B.V. heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

detail pe ondervorst Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft NoQ B.V. het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is NoQ B.V. niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

gewoonte latijns amerikaans Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft NoQ B.V. het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

quality video player De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan NoQ B.V.

adres uithof utrecht Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft NoQ B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

nienoord leek speeltuin De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

gebakken lamsfilet met kruidenkorst abrikozen belangrijke film prijzen Artikel 9        Advertenties

standplaats beleid zeewolde De Opdrachtgever heeft na registratie van het premium account het recht om op de Website advertenties te plaatsen. Voor het plaatsen van advertenties brengt NoQ B.V. vaste kosten in rekening.

koop verf online Met het gratis account wordt de Opdrachtgever beperkt in haar opties. Het plaatsen van advertenties zit dan niet inbegrepen in het pakket. De opdrachtgever is genoodzaakt over te gaan tot het premium account indien men advertenties wil plaatsen.

vertaal duits naar nederlands zinnen NoQ B.V. kan op verzoek van de Opdrachtgever een advertentie extra laten opvallen. NoQ B.V. brengt hiervoor exta kosten in rekening.

oefeningen voor rheumatoid arthritis in hand NoQ B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de advertenties. De advertenties zijn afkomstig van de Opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud en informatie van hun advertenties.

beste driver update programma De Opdrachtgever garandeert dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de advertentie juist, volledig en niet onrechtmatig is. De Opdrachtgever garandeert daarnaast dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de advertentie niet:

 • in strijd is met de wetgeving;
 • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
 • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;over mijn lijk vanavond
 • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;moet je zien gedicht kind
 • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

volle maan migraine NoQ B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat NoQ B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor NoQ B.V. kenbaar behoorde te zijn.

reclame campina in de plus client ict groep Artikel 10      Account

sterling job vacancy Om gebruik te kunnen maken van het plaatsen van advertenties op de website op NoQ B.V. dient de Opdrachtgever een account aan te maken. Indien het account wordt aangemaakt voor minimaal een half jaar of een jaar dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Het gratis account wordt hierin beperkt.

price trend meaning De Opdrachtgever dient hierbij zijn persoonlijke gegevens in te vullen. Onder deze gegevens vallen bijvoorbeeld NAW-gegevens, specialisaties die de kapper beheerst, een telefoonnummer, een korte omschrijving van het bedrijf, een e-mailadres, openingstijden, social mediaaccounts, foto's en acties.

foto brood cyprus De Opdrachtgever beheert zijn account en dient deze naar waarheid en zelf in te richten, ook qua actualisatie.

in goed gezelschap gemist Het is Opdrachter niet toegestaan om foto's of afbeeldingen te plaatsen die geen eigendom zijn.

ellie the last of us Het is niet toegestaan om de inloggegevens aan derden te verstrekken en/of om de inloggegevens van derde te gebruiken.

vlucht hs 13 afleveringen NoQ B.V. is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of informatie die op de profielpagina van de Opdrachtgever of door een bezoeker middels een beoordeling is geplaatst.

postcode gebieden apeldoorn 9 jaar kunst Artikel 11      Honorarium

roos op je hoofd Het Honorarium en/of tarieven zijn in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

dennis fiddler saskatoon Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van NoQ B.V.

band fixatie textiel Van alle bijkomende kosten zal NoQ B.V. tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

dutch the hobbit kingdoms leren flatjes zwart Artikel 12      Wijziging honorarium

beelden westendorf live Indien NoQ B.V. bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is NoQ B.V. gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

sharon tenenbaum architecture De verhoging van het Honorarium of het tarief kan plaatsvinden na het sluiten van de Overeenkomst.

ideeen dag van de leidster 2014 Indien NoQ B.V. het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

heinenhoes anderen het loeg 4 NoQ B.V. zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief minimaal één maand voor de prijswijziging in kennis stellen. De prijswijziging gaat in op het moment dat de Opdrachtgever besluit het account te verlengen of als het account stilzwijgend wordt verlengd. NoQ B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

tong roze puntjes vitamine b Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op NoQ B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • NoQ B.V. alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

organen argumenten medische wetenschap De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

robot wars game NoQ B.V. zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. NoQ B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

advies etten gelderland nieuwjaar wens grappig Artikel 13      Uitvoeringstermijnen

janet evanovich free online book ten De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door NoQ B.V. opgegeven termijn. De termijn loopt wanneer de Opdrachtgever een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van NoQ B.V. per mail, tenzij anders overeengekomen.

stropdas kind oranje Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

krogan life expectancy Indien NoQ B.V. gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan NoQ B.V. heeft verstrekt.

bed met hout tweepersoons Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever NoQ B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij NoQ B.V. alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

lief rugzak meisje Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat NoQ B.V. zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat NoQ B.V. binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

vlucht suriname miami doorzichtig tape rood Artikel 14      Betaling

loop brug renoveren Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door NoQ B.V. aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels payment provider.

boerderij dalfsen te koop Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

ladies dinner club image Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door NoQ B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

leading overseas consultancy De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

bruinisse begin korte ring NoQ B.V. is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren.

script elevator pitch NoQ B.V. en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

tank irrigation in india Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

post svb pgb Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

verloofde johnny de mol In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van NoQ B.V. en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens NoQ B.V. onmiddellijk opeisbaar.

madame blanche koeman maria heilige maagd Artikel 15      Incassokosten

jean marie tubbergen Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

iemand de levieten lezen Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft NoQ B.V. in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

daniel tosh girlfriend De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

vermogen bij zorgtoeslag haier geyser price in india Artikel 16      Opschorting

ontstaan van steden middeleeuwen Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft NoQ B.V. het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

keuze uit 1 of meerdere velden Voorts is NoQ B.V. bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst NoQ B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van NoQ B.V. kan worden gevergd.

foto psv nieuwe speler NoQ B.V. behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

wee tna 2k game downloa hoogste pensioenleeftijd europa Artikel 17      Ontbinding

beelden uit de sauna Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is NoQ B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

olie cbf 1000 f Voorts is NoQ B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst NoQ B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van NoQ B.V. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;carrier movie download                                                    
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van NoQ B.V. kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden.

hora chart pdf Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

ervaring cvv amc Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van NoQ B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

proclamatie koningin mei 1940 Indien NoQ B.V. de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is NoQ B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

schouder training bodybuilding Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door NoQ B.V. geleden schade.

jongeren die plezier maken rijke man en lazarus Artikel 18      Overmacht

lawrence durrell in de tijd van toen Een tekortkoming kan niet aan NoQ B.V. of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

niet eens zijn Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop NoQ B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor NoQ B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.

casino duisburg öffnungszeiten Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door NoQ B.V. in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

mobiele prepaid telefoon kopen NoQ B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat NoQ B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.

rebecca young tanzania In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

blake and leighton Zowel NoQ B.V. als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

recept arretjescake oma Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt NoQ B.V. zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

mooiste cultuursteden spanje Indien NoQ B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is NoQ B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

liters naar kilo omrekenen politiek it visie kabinet tweede kamer Artikel 19      Garanties

baan zonder stress NoQ B.V. garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

diner cafe mickey De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

drake fake love mp3 Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal NoQ B.V., na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

vertrouwen in een relatie Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

gratis gynzy verjaardagstaart Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat NoQ B.V. in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

kaas crew services De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar NoQ B.V. geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

wanneer ibuprofen innemen iemand fysiek missen Artikel 20      Onderzoek en reclame

peter en de wolf kleuters De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

handtekening zetten met je vinger op je iphone Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan NoQ B.V. gemeld te worden.

kant en klaar gedichten sinterklaas Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan NoQ B.V. gemeld te worden.

muziek ik zal er zijn Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

basis gerichte leerweg Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

station van breda De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever NoQ B.V. binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

velvet kleren modellen new lic online payment Artikel 21      Aansprakelijkheid

middel uit japan tegen grijs haar NoQ B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van NoQ B.V. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

de burger fabriek amsterdam NoQ B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

camping le truc vert NoQ B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat NoQ B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor NoQ B.V. kenbaar behoorde te zijn.

kaart snelwegen nederland De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van NoQ B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

haven vlaardingen foto NoQ B.V. is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

kerels met een kleintje jeroen Indien NoQ B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van NoQ B.V. beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door NoQ B.V. aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat NoQ B.V. overeenkomstig de verzekering draagt.

karakter kruising labrador rottweiler De Opdrachtgever dient de schade waarvoor NoQ B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan NoQ B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

super robot wars Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens NoQ B.V. vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

castle over the hill douche dorpel praxis Artikel 22      Vrijwaring

spencer maat 122 De Opdrachtgever vrijwaart NoQ B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

hele getal pi Indien NoQ B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden NoQ B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van NoQ B.V. en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

interview broer wilders plaatsen in spanje Artikel 23      Verjaringstermijn

mario 3d land luigi Voor alle vorderingen jegens NoQ B.V. en de door NoQ B.V. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

warje to lavasa sandro miller malkovich Artikel 24      Intellectuele eigendom

zwarte lijst artsen NoQ B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

blanke uischuiftafel klijn NoQ B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

bart simpson me on facebook castle fair haarzuilens Artikel 25      Geheimhouding

wanneer krijg aow Zowel NoQ B.V. als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

tenders central government borders name on india Artikel 26      Privacy en cookies

ellie darby elijah De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan NoQ B.V. verstrekt, zal NoQ B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

carol de kroon NoQ B.V. handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. NoQ B.V. zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

bestuur voor elkaar voorschoten De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

tunnel laten zetten Bij het bezoeken van de website kan NoQ B.V. informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

geschenk kado s sinterklaa australisches De informatie die NoQ B.V. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

mbo opleiding assistent mobiliteitsbranche NoQ B.V. mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

gemas ring tone mp3 NoQ B.V. mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

client desk login Het is NoQ B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

website ki jankari NoQ B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

sandy beach hotel De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

leuk vuurwerk kopen De Opdrachtgever gaat akkoord dat NoQ B.V. de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

zoontje maakt moeder zwanger hoop geloof en liefde tattoo Artikel 27      Nieuwsbrief

ritje met de machinist De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

score optisport vreeloo De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

oorzaak obsessief compulsieve stoornis De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per post en per mail.

hall of records egypt De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

kantoor huren diemen desktop wallpaper winter lunch Artikel 28      Wijziging algemene voorwaarden

christian radio live NoQ B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

vluchten transavia morgen Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

geluid telefoon die overgaat NoQ B.V. zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

surprise ideeen dokter De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

in de ruimte utrecht Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

prinses nathalie de croy internet web portal Artikel 29      Toepasselijk recht en geschillen

terwijl de boer slaapt Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NoQ B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

trouw pennen met veer lekker eten recepten Artikel 30      Vindplaats

april vision 2017 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 70161542.

moeilijke verjaardags kleurplaten Laatste nieuwtjes ontvangen?